พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการ ม.ท.ศ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำคณะนักเรียนผู้รับทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา คณะนักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และนักเรียนผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พร้อมทั้งนำครูดีเด่น ประจำปี 2564 และนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 10 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

โดยนายภาคิน เจริญพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 10 ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ นักเรียนดีเด่น เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่อง