ขอแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัสประจำตัวนักศึกษา 590710120 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และนายเกียรติศักดิ์ คงทน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัวนักศึกษา 600210099 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ (นักศึกษาพิการ) ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา