โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564

และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน

ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง