ประชุมและสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย