นายอัฏฐพล เขื่อนคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา รับมอบเงินทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคุณสุพัตรา วีรปรีชาเมธ กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด