การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-13.00 น.

ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่