รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ทุน มูลค่าทุนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000.- บาท

ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564