โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)

ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. 

ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่