ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000.-บาท ให้กับนางสาวณัฐวรรณ รุกชาติ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนายฌัลล์ชล ณ ลำพูน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้เก็บเงินสด มูลค่า 100,000.-บาท ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อส่งคืนให้เจ้าของ เพื่อยกย่องชื่นชม นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางของ CMU Smart Student โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดี 

ณ ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 

#CMU Smart Student #YOU ARE A PRIDE OF CMU