ตามที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

เพื่อเป็นการให้ความสำคัญของการเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้ จึงได้ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะหรือวิทยาลัย

ที่สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก และคณะที่มีอัตราส่วนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด

โดยมีรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี บุคลากรที่ดูแลเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งผู้นำนักศึกษาในสังกัด เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีในที่ประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.)

ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 13.30 -15.00 น. ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย