การเบิกเงินคืน

จากการสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุ)

หากเข้ารับการรักษาพยาบาลและได้สำรองจ่ายเงินให้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน QR CODE ของบริษัทประกัน พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

  1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
  5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา (ธนาคารใดก็ได้)
  6. ถ่ายรูปภาพเอกสารทุกฉบับ แสกน QR CODE ส่งข้อมูลในระบบ
  7. รวบรวมเอกสารฉบับจริงทุกฉบับส่ง งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
  8. ข้อมุลครบถ้วนบริษัทประกัน จะทำให้การโอนเงินคืนให้นักศึกษา

Facebook : https://www.facebook.com/สวัสดิการนักศึกษา-มชประสบอุบัติเหตุ

ติอต่อเรา

การตั้งเบิกเงินคืน กรณีสำรองจ่ายเงิน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ5ACfGYcEvZFlCbjtReUl1ihjTuqTyAR5EIEddiLKknvzeg/viewform?pli=1