การสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  1. เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ https://sites.google.com/a/elearning.cmu.ac.th/life-skills-development/xeksar-prakar-khx-xnumati-khorngkar
  2. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย https://sites.google.com/a/elearning.cmu.ac.th/life-skills-development/hlak-than-kar-beik-cay-ngein
  3. ระเบียบเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา ที่ควรทราบ https://sites.google.com/a/elearning.cmu.ac.th/life-skills-development/rabeiyb-xngkhkar-naksuksa-mhawithyalay-cheiynghim
  4. ทำเนียบผู้นำองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://sites.google.com/a/elearning.cmu.ac.th/life-skills-development/thaneiyb-phuna-naksuksa-praca-pi-kar-suksa-2563
  5. ระบบ CMU SD https://mis.cmu.ac.th/sd/
  6. ช่องทางการติดต่อองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://cmu.ac.th/th/firstyear/FreshmenInitiationDay/#_club1

การบริการสนับสนุน

  1. การขอใช้สถานที่ ห้องประชุม http://meetingroom.sdd.oop.cmu.ac.th/meetingroom/
  2. แบบคำขอต่างๆ https://sites.google.com/a/elearning.cmu.ac.th/life-skills-development/baeb-khakhx-tang
  3. ระบบการแจ้งซ่อม-บำรุง อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.มช.) https://sites.google.com/a/elearning.cmu.ac.th/life-skills-development/rabb-caeng-sxm-barung-1

ติอต่อเรา

          โทรศัพท์ / Fax  053-943060
          Website : https://sites.google.com/a/elearning.cmu.ac.th/life-skills-development/home
          Facebook : https://www.facebook.com/activityCMU