ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

เอกสารแนบ