สิทธิการบริการสุขภาพของ นศ.

การย้ายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นักศึกษาที่มีสัญชาติไทยทุกคน จะสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หากนักศึกษายื่นคำร้อง โดยใช้หลักฐาน แบบคำร้อง ลงทะเบียนผู้มีสิทธิโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่พิมพ์ในระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล
(เป็นการลงทะเบียนออนไลน์ในวันรายงานตัวสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1) หากไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์สามารถติดต่อลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน ยื่นงานเวชระเบียนและสถิติ ชั้น 1 ห้องเบอร์ 19 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

นักศึกษาจะได้รับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถึงแม้จะไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ควบคู่กับสิทธิบริการอนามัย* ยกเว้นกรณีใช้สิทธิบุตรข้าราชการ หรือสิทธิประกันสังคม โดยงานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จะลงทะเบียนโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้เมื่อสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลง (กรณีนักศึกษากรอกข้อมูลในวันรายงานตัวครบถ้วน)

สิทธิบริการอนามัย

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่รหัส 61.. เป็นต้นไป) ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาจะได้รับสิทธิบริการอนามัยในวงเงิน 20,000 บาทต่อคน
ต่อปีการศึกษา หากเข้ารักการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือศูนย์สภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจ่ายเกินจากสิทธิที่รัฐจัดให้ (ส่วนเกินสิทธิที่รัฐจัดให้เช่น ค่ายานอกบัญชียาหลัก ค่าวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพิเศษ และอาหารพิเศษกรณีนอนโรงพยาบาล เป็นต้น)

คู่มือสวัสดิการสุขภาพและประกันอุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดาวน์โหลด)

ติอต่อเรา

งานสร้างเสริมสุขภาวะ