สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการทุกคน

 • สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ (ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร)
 • บริการสอนเสริม
 • บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา
 • บริการให้ยืมเครื่องบันทึกเสียง MP3
 • บริการถอดความจาก MP3 พิมพ์พร้อม Print
 • บริการหอพักนักศึกษาที่เอื้อต่อข้อจำกัดของผู้พิการ
 • บริการวางแผนการลงทะเบียน การเพิ่มและถอนกระบวนวิชา
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ประสานงานเรื่องขยายเวลาสอบ
 • จัดทำหนังสือแจ้งอาจารย์ทุกกระบวนวิชาที่นักศึกษาพิการเรียนร่วม
 • จัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
 • บริการรถไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ CMU SHUTTLE FOR ALL
 • บริการห้องอ่านหนังสือ
 • บริการหอพักนักศึกษาพิการ (มีลิฟต์ ทางลาด ห้องน้ำ ประตู โต๊ะอ่านหนังสือสำหรับผู้พิการ)

2. บริการสนับสนุนเฉพาะทาง

    2.1 สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

 • ประสานงานเรื่องการปรับสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเช่น ทางลาด ห้องน้ำผู้พิการ ที่จอดรถผู้พิการ ราวจับ ห้องพัก ห้องอ่านหนังสือ
 • ประสานงานการจัดห้องเรียนให้อยู่ชั้น 1 เพื่อนักศึกษาใช้เก้าอี้รถเข็นหรือเครื่องช่วยเดิน
 • ประสานงานและให้คำแนะนำเรื่องการยกวีลแชร์ที่ถูกวิธีให้กับผู้เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานจัดทำ ปรับเปลี่ยน และซ่อมแซมขาเทียม
 • บริการให้ยืมเมาส์แบบพิเศษ (Trackball) สำหรับนักศึกษาที่มีข้อจำกัดด้านการใช้มือ
 • บริการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เก้าอี้รถเข็น เครื่องช่วยเดิน เก้าอี้อาบน้ำ เก้าอี้สุขภัณฑ์ ไม้ค้ำยัน รองเท้าแบบพิเศษ โต๊ะปรับระดับ
 • ปรับแต่งและประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการจำเป็นรายบุคคล เช่น ที่พักเท้าสำหรับนักศึกษาที่มีลักษณะตัวเล็กกว่าปกติ ลูกเทนนิสรองขาเครื่องช่วยเดิน

    2.2 สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/ หูตึง)

 • บริการล่ามภาษามือ
 • บริการยืมกล้องวีดีทัศน์
 • ประสานงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟัง
 • ประสานงานเข้ารับการตรวจการได้ยิน

    2.3 สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ตาบอด/ ตาเลือนราง)

 • บริการนำทาง
 • บริการอ่านข้อสอบ
 • บริการขยายตัวอักษรขนาดใหญ่
 • บริการคอมพิวเตอร์ PC ที่ลงโปรแกรม JAWS และ ZOOM TEXT
 • บริการพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนพร้อมแปลงเป็นอักษรเบรลล์และPrint เบรลล์
 • บริการอ่านบันทึกหนังสือเสียงลง MP3
 • บริการผลิตสื่อประกอบการเรียน เช่น ภาพนูนเพื่อให้สัมผัส
 • บริการให้ยืมหนังสือเสียงระบบเดซี จำนวน 1,400 เรื่อง
 • บริการจัดหาและเปลี่ยนอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ไม้เท้าขาว แว่นตา แว่นขยาย
 • บริการ Braille Printer รุ่น Express 150 (เครื่อง Print อักษรเบรลล์)
 • บริการ Braille Printer รุ่น Tiger ELITE 150 (เครื่องพิมพ์นูนระบบคอมพิวเตอร์)
 • บริการให้ยืม Braille Display (เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์)
 • บริการให้ยืมเครื่องขยายภาพและตัวอักษรแบบพกพา (CCTV)
 • บริการเครื่องขยายภาพและตัวอักษรแบบตั้งโต๊ะ (CCTV)
 • บริการให้ยืมเครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ มีแป้นอักษรเบรลล์และเสียงสังเคราะห์
 • บริการให้ยืมเครื่องบันทึกและเล่นสื่อเสียงระบบเดซี่
 • บริการให้ยืมกระดานและดินสอเขียนเบรลล์ (Slate and Stylus)
 • บริการออกแบบและกำหนดอักษรเบรลล์แทนสัญลักษณ์เฉพาะในบางกระบวนวิชา เช่น Phonetic ภาษาบาลี และคณิตศาสตร์
 • การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M : Orientation and Mobility Training)

    2.4 บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาออทิสติกศักยภาพสูง (Autism Spectrum Disorder: ASD)

 • ประสานงานเข้าพบนักจิตวิทยา และจิตแพทย์
 • ประสานงานจัดหาครูประกบ
 • ประสานงานเข้ารับการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 • บริการพบปะพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวประจำวัน
 • ประสานนักสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคม การปรับตัว พฤติกรรมและอารมณ์ของบุคคลออทิสติก เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด Social Story และ การใช้ออกซิเจนแรงดันสูง (HBO: Hyperbaric Oxygen Therapy) เป็นต้น

    2.5 บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities: LD)

 • ประสานงานเข้าพบนักจิตวิทยา และจิตแพทย์
 • ประสานงานจัดหาครูประกบ
 • ประสานงานเข้ารับการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 • บริการพบปะพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวประจำวัน
 • ประสานนักสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคม การปรับตัว พฤติกรรมและอารมณ์ของบุคคลออทิสติก เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด Social Story และ การใช้ออกซิเจนแรงดันสูง (HBO: Hyperbaric Oxygen Therapy) เป็นต้น

การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานโดยยึด 4 ยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษา
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ของผู้พิการ
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการมีงานทาของบัณฑิตผู้พิการ

ติอต่อเรา

“ให้ความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

อารยะสถาปัตย์ และการดำรงชีวิตอิสระของผู้พิการ

รวมถึง เชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-943049 หรือ 053-943044

Facebook : งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มช.- DSS CMU