ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย2