📌1.นักศึกษาและบุคลากรมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
ให้กรอกแบบฟอร์ม “ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”
📌2.นักศึกษาและบุคลากรได้รับแจ้งว่าผลตรวจสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวกให้กรอกแบบฟอร์ม “ร่วมด้วยช่วยกัน”
📌3.นักศึกษาและบุคลากรได้รับแจ้งว่าผลตรวจสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นลบและ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ท้องเสียให้กรอกแบบฟอร์ม “สังเกตอาการ”
📌4.แบบประเมินความเสี่ยงและขอรับการตรวจ
หาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR (Real Time PCR)
📌 เดินทางเข้าสู่ มช.
📍เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1. ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
2. ก่อนเดินทาง ให้รายงานตัวเข้าสู่ มช. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วัน ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19R
*หากมีข้อจำกัดในการกักแยกตนเอง ให้ติดต่อคณะ/ส่วนงานที่สังกัด
3. ลงข้อมูลใน “CM-CHANA” ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ผ่าน https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ
จาก CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความ โทร : 084-805-3131
4. ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
พร้อมเอกสารตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่
5. ให้กักแยกตนเอง 14 วัน หรือคุมไว้สังเกตตามดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และรายงานสุขภาพต่อเนื่อง ผ่าน CMU SELF HEALTH CHECK for COVID -19 ที่ https://cmsdm.net/CMUCOVID/pages-login.php
6. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดยลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ล่วงหน้า 1 วัน ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19PCR
หากได้รับวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 เว้นแต่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
📍เดินทางมาจากพื้นที่อื่น
1. ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
2. ก่อนเดินทาง ให้รายงานตัวเข้าสู่ มช. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วัน ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19R
3. ลงข้อมูลใน “CM-CHANA” ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ผ่าน https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่
4. ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดและรายงานสุขภาพต่อเนื่อง
ผ่าน CMU SELF HEALTH CHECK for COVID -19 ที่ https://cmsdm.net/CMUCOVID/pages-login.php

COVID-19

ชาว มช. เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง "ช่วงสงกรานต์" ปลอดเชื้อ COVID-19

การใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สำหรับนักศึกษาที่พำนักตามภูมิลำเนา ในสถานการณ์การระบาด COVID-19

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวัตน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ จุดตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก ศาลาอ่างแก้ว มช. [...]