มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษา โดยจัดสวัสดิการด้านการเงินให้นักศึกษาที่มีความจำเป็น ดังนี้

ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันรณรงค์จัดหาเงินช่วยเหลือพิเศษ และมอบหมายให้คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาคัดเลือกนักเรียน ที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบ TCAS รอบที่ 1 และรอบที่ 2 (โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ) ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เพื่อใช้จ่ายในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา เช่น ค่าเดินทาง ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา คนละ 10,000 บาท เงินทุนการศึกษาดังกล่าวได้จัดสรรให้นักเรียนทุกปีการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนประมาณ 100 ทุน ต่อปีการศึกษา นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับเงินดังกล่าว สามารถสมัครผ่านระบบทุนการศึกษา โดยเปิดรับสมัครในช่วงเวลาการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ) เป็นประจำทุกปี

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาแยกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ทุนการศึกษาส่วนกลาง เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนไม่ได้ระบุให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ มีจำนวนปีละประมาณ 600 – 1,000 ทุน
  2. ทุนการศึกษาคณะ เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษา ที่ต้องการจะให้ทุนการศึกษา มีจำนวนปีละประมาณ 1,500 ทุน (รวม 20 คณะและ 2 วิทยาลัย)

นักศึกษามีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ทั้ง 2 ส่วน โดยแบ่งออกเป็น

  1. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาคณะ ให้ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
  2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลาง ติดตามข่าวสารที่
  •  เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา http://sdd.oop.cmu.ac.th
  •  สารสนเทศด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU SIS  (นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัย หรือ CMU IT Account)  https://sis.cmu.ac.th
  •  เพจงานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU

ทั้งนี้ กรณีสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยจะมีประกาศแจ้งเงื่อนไข และวิธีการรับสมัครให้นักศึกษาทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา ไปจนถึงหลังเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์  รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์

กำหนดการสัมภาษณ์ : ภายในเวลา 1 เดือน หลังจากวันที่ปิดรับสมัคร

กำหนดการประกาศผล : ประมาณกลางภาคการศึกษา

  1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ : ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2  เพื่อจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป

บริการเงินยืมฉุกเฉินมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีกองทุนสำหรับให้นักศึกษายืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย ในกรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในการศึกษาอย่างฉุกเฉินเร่งด่วน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มเงินยืมฉุกเฉินที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด ซึ่งเงื่อนไขในการยืมอยู่ในดุลยพินิจของคณะ ทั้งนี้หากคณะไม่มีเงินยืมฉุกเฉินเพียงพอ จะดำเนินยืมเงินมายังกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย  โดยมีหลักเกณฑ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ยืมได้ตามเหตุผลจำเป็นของนักศึกษา  โดยนักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด

ในกรณีที่ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะของนักศึกษาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยกะทันหัน หรือครอบครัวประสบอัคคีภัย วาตภัย ล้มละลาย หรือภัยพิบัติอย่างอื่น ที่เป็นผลกระทบถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่โดยตรงให้คณะที่นักศึกษาสังกัดเสนอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณา โดยใช้เงินจากกองทุนฉุกเฉินนี้ ช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณี ๆ ไป

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างอื่น เพื่อสนับสนุนการศึกษาของ นักศึกษากรณีใดกรณีหนึ่ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป ด้วยการให้ยืมหรือใช้เงินกองทุนนี้ นักศึกษาที่ยืมเงินฉุกเฉินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องส่งใช้คืนเงินยืมภายในภาคการศึกษานั้น ๆ

ทุนทำงาน

ทุนทำงานเป็นทุนการศึกษาที่ให้นักศึกษาได้ใช้ช่วงเวลาที่ไม่มีชั่วโมงเรียน เพื่อช่วยทำงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้จากการทำงานในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์จริงในการทำงาน ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ในการช่วยเหลือตนเองและรู้จักการบริหารเวลา และเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่นักศึกษาต่อการทำงานหารายได้  โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ช่วยปฏิบัติงานชั่วโมงละ 40 บาท

ติอต่อเรา

นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ชั้น 1 (ซอยข้างไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1.งานทุนการศึกษา

โทรศัพท์ : 053-943032

2.งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โทรศัพท์ : 053-941360

3.งานสร้างเสริมสุขภาวะ

โทรศัพท์ : 053-943047

4.ประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-943045

Website : http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/sclmenu
Facebook : https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU/