ติอต่อเรา

บริการจัดหางานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและการส่งเสริมการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา

โทรศัพท์ : 053-943042
เว็บไซต์ : https://job.mis.cmu.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/CMUJobSearch