• แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลนักศึกษาและบุคลากร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
  • แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงเข้าสู่ มหาวิทยาลัย นับจาก 14 วัน ที่ออกจากพื้นที่