เชิดชูลูกช้าง มช.

ขอแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัสประจำตัวนักศึกษา 590710120 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ [...]

จุดคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวัตน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ [...]

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด้วยโครงการสร้างเสริมความตระหนัก การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี [...]

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาคิน เจริญพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการ ม.ท.ศ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด [...]

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา มช.

คุณนุกูล วิไลรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการภาค คุณกิตติ์ ตรัยรัตนากร ผู้จัดการสาขา และคุณอำภา ใจเสริฐ [...]

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564 และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564 และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ในวันที่ 17 กันยายน 2564 [...]

ประชุมและสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

ประชุมและสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ [...]

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 6

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 6 [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 5

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 5 [...]

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 11 มีนาคม 2564

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 4

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 4 [...]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10,000 ชิ้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10,000 [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 3

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 3 [...]

กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ บริเวณทางเข้าน้ำตกมณฑาธาร วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2564

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมจำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ บริเวณทางเข้าน้ำตกมณฑาธาร [...]

โครงการ “สมาธิเสริมสร้างพลังจิต” ครั้งที่ 2

โครงการ "สมาธิเสริมสร้างพลังจิต" ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 [...]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 เขตภาคเหนือ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางอัจฉรา ศรีพลากิจ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำนักศึกษา นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 [...]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาควัสดุ อุปกรณ์ เครื่องดื่ม พร้อมอาหารแห้ง มูลค่าประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาควัสดุ อุปกรณ์ เครื่องดื่ม พร้อมอาหารแห้ง มูลค่าประมาณ [...]

ทำแนวกันไฟป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และสถานีไฟป่าภูพิงค์ลงพื้นที่ทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟป่าไม่ให้ลุกลามและลดปัญหาหมอกควัน ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ [...]

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดี

ตามที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการให้ความสำคัญของการเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้ จึงได้ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะหรือวิทยาลัย ที่สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก [...]

Go to Top