About paeng paeng

This author has not yet filled in any details.
So far paeng paeng has created 61 blog entries.

สรุปผลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริบุตร มุสิกะโปดก รหัสประจำตัวนักศึกษา 630210428 ชั้นปีที่ 3 [...]

By |2023-02-02T15:18:35+07:00กุมภาพันธ์ 2nd, 2023|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราชาญา ชูวุฒยากร รหัสประจำตัวนักศึกษา 610710015 ชั้นปีที่ 5 [...]

By |2023-02-02T15:14:25+07:00กุมภาพันธ์ 2nd, 2023|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นศพ. รมิดา แจ้งนิล [...]

By |2022-12-15T15:29:02+07:00ธันวาคม 15th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ [...]

By |2022-11-15T16:19:00+07:00พฤศจิกายน 15th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ประจำปี 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ประจำปี 2565 [...]

By |2022-10-28T16:35:28+07:00ตุลาคม 28th, 2022|ข่าวประกาศ|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

กีรติกานต์ ศรีสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 [...]

By |2022-10-06T08:54:29+07:00ตุลาคม 6th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นายสุภชัย  อุดคำ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ตัวอย่างสุจริต ระดับดีมาก ในโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตตัวอย่างสุจริต [...]

By |2022-10-04T11:23:09+07:00ตุลาคม 4th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล [...]

By |2022-09-30T14:24:44+07:00กันยายน 30th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะคณะพยาบาลศาสตร์

นายจีระศักดิ์ หุ่นเก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จาก [...]

By |2022-09-30T10:45:27+07:00กันยายน 30th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายพิศาล เพชรผุด นายต้นน้ำ ไชยนันทน์ นางสาวกุลนภา เต็มสุข นางสาวหรรษา พิศภา [...]

By |2022-09-30T10:22:50+07:00กันยายน 30th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับทีม FoodPrompt ตัวแทนมช. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในเวทีแข่งขัน Youth in [...]

By |2022-09-30T10:17:40+07:00กันยายน 30th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

นางสาวมุกตาภา ช้างหิน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ได้รับรางวัล 3 [...]

By |2022-09-30T12:04:38+07:00กันยายน 6th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

นางสาวณัชชา ปิ่นเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง  [...]

By |2022-09-30T09:52:37+07:00กันยายน 6th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

นางสาวภาสินี ดำรงค์ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ได้รับรางวัล Best Presentation Award [...]

By |2022-09-30T09:50:03+07:00กันยายน 6th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวณชนก นุชชา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ [...]

By |2022-09-30T09:47:18+07:00กันยายน 6th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ นายณัฐพล ต้นโสด นายพชร ยุนะ  นายพฤกษพล ล้วนพฤกษ์  อาจารย์ [...]

By |2022-09-30T09:45:00+07:00กันยายน 6th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

นางสาวกาญจนาพร อินทะชัย  นายณัฐพล พรมมา  นายนันทพงค์ นิลทิตย์  นางสาววิลาสินี บรรลุ  [...]

By |2022-09-30T09:41:45+07:00กันยายน 6th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายกันต์ กาญจนพิพัฒน์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้ [...]

By |2022-09-30T09:39:23+07:00สิงหาคม 15th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวกัลยรักษ์ เถื่อนถ้ำ และนายภูธเนศ ตั้งวรธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา [...]

By |2022-09-30T09:36:12+07:00สิงหาคม 15th, 2022|ทำเนียบลูกช้างคนดี|0 Comments
Go to Top