ประกาศ

ประกาศ รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา