นางสาวกาญจนาพร อินทะชัย 

นายณัฐพล พรมมา 

นายนันทพงค์ นิลทิตย์ 

นางสาววิลาสินี บรรลุ 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ ระดับอุดมศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.edu.cmu.ac.th/news/3706-saxnkyt0x39e26l4a1b6?fbclid=IwAR1mNVNjzTbrUDGu9EJPLhPWBEaVKdF0HbdwBcLZ1Lwigld5aC0kG41OsfM