นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Joint Graduate Seminar on Animal and Agriculture Sciences จัดโดย Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

นางสาว อรณี ศรีนวล (Miss Orranee Srinual) นำเสนอหัวข้อเรื่อง Effects of Red Yeast (Sporidiobolus pararoseus) Adsorbents on Productive Performance, Serum Biochemistry, and Liver Pathological Changes of Laying Hens Fed with Aflatoxin B1-Contaminated Diet.

นายมานินพันฌ์ ทองคำ (Mr. Marninphan Thongkham) นำเสนอหัวข้อเรื่อง Spermatological parameters of immunologically sexed bull semen assessed by imaging flow cytometry, and dairy farm trial

ที่มา: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/402780806505085/posts/5410031202446662