อนุกรรมการฝ่ายประสานงานบัณฑิตและนักศึกษา งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 อำนวยความสะดวกให้นักเรียนและครูอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากร อาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมจำนวน 196 คน เข้าแถวรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่