ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ทางระบบ Zoom Cloud Meeting