พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/de34771a-5721-42b2-85d2-acc38f26a2a5?fbclid=IwAR2_qBG4dzifQTnzdpF-ke76n4JnDFxcf8DQnYUV8mzR1IFM9TF9dStdIuo