ส่วนที่ 1 โครงสร้างสายงาน

งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว Student Internationalization Development and Counseling Services

  1. บริการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต
  2. บริการจัดหางานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและ การส่งเสริมการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
  3. ส่งเสริมความเป็นสากลให้กับนักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต

บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เกิดความไม่สุขสบายใจ เช่นปัญหาด้านอารมณ์ สังคม การเรียน การปรับตัว หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแล ตลอดจนการสนับสนุนช่วยเหลืออาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ดูแลนักศึกษาในด้านการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาวะจิตในนักศึกษาโดยได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการทางสุขภาพจิตที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

บริการจัดหางานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและการส่งเสริมการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา

โดยหน่วยงานเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการ และ นักศึกษาที่ต้องการงานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและการส่งเสริมการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการมีงานทำ CMU JOB SEARCH รองรับการให้บริการที่มีความสะดวกและปลอดภัยต่อข้อมูลของนักศึกษาและของผู้ประกอบการ

ส่งเสริมความเป็นสากลให้กับนักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ด้วยการเรียนรู้การสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วย คลิปสอนสนทนาภาษาอังกฤษและvlog ที่น่าสนใจ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการสร้างบรรยากาศการความเป็นนานาชาติ  ร่วมกับชมรม นักศึกษานานาชาติ  และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในเวทีระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ

ส่วนที่ 3 ติดต่อเรา

1.ให้บริการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต

โทรศัพท์ : 053-943043

Facebook : https://www.facebook.com/CMUMind

2.บริการจัดหางานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและการส่งเสริมการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา

โทรศัพท์ : 053-943042

Facebook : https://www.facebook.com/CMUJobSearch

3.ส่งเสริมความเป็นสากลให้กับนักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โทรศัพท์ : 053-943034

Facebook : https://www.facebook.com/CMUExchangeActivities

Facebook : https://www.facebook.com/CMUINTCLUB