ส่วนที่ 1 โครงสร้างสายงาน

สร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา Student Ethics and Disciplines Development

 1. สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 2. ควบคุมความประพฤตินักศึกษา ยาเสพติดแอล กอฮอลล์ บุหรี จัดระเบียบสังคม วินัยจราจร
 3. งานวินัยนักศึกษา
 4. ประสานงานราชการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
 5. สวัสดิการนักศึกษาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต
 6. สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเซียงใหม่ด้านงานพิธีการ รัฐพิธี พระราชพิธี

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

 1. การจัดทำประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา
 2. กำกับดูแลและให้คำแนะนำ คำปรึกษา ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมแก่องค์การนักศึกษา ให้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 3. การจัดทำสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา
 4. การประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักศึกษา ในการประกวด แข่งขัน ระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาได้แสดงออกความสามารถตามความถนัด และความสนใจ
 5. การจัดกิจกรรมขับเคลื่อน Smart Character โดยดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา นักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในการเป็นต้นแบบบัณฑิตคุณธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และเกิดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างความตระหนักรู้ถึงการเป็นบัณฑิตคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมโครงการ CMU Inspiring Students และกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประกอบด้วย
  6.1 โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6.2 โครงการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม และนักศึกษารางวัลพระราชทาน
  6.3 โครงการประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6.4 โครงการบัณฑิตคุณธรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
  6.5 โครงการสร้างความภูมิใจในการเป็นศิษย์แห่งมช. แก่ลูกช้างโครงการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริกับนักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ
  6.6 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญและสนับสนุนการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมราชพิธีฯ การจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
  ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ควบคุมความประพฤตินักศึกษา ยาเสพติดแอล กอฮอลล์ บุหรี จัดระเบียบสังคม วินัยจราจร

 1. การจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในมหาวิทยาลัยและควบคุมความประพฤตินักศึกษา
 2. การให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างทัศนคติที่ดี แก่นักศึกษาในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองของสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน การเที่ยวเตร่สถานบริการกลางคืนเป็นอาจิณ การยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด โดยผ่านระบบและกลไกเจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ และชมรมต่าง ๆ
 3. การสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน การเที่ยวเตร่สถานบริการกลางคืนเป็นอาจิณ การยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด โดยผ่านกลไกเจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ
  และชมรมต่าง ๆ
 4. การป้องกัน ป้องปราม รวมถึงการกำกับดูแลพฤติกรรมนักศึกษาให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กฎหมายบ้านเมือง
 5. ประสานงานความร่วมมือจากด้านงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสนธิกำลังร่วมในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสม
 6. การป้องปรามพฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่เหมาะสม รวมถึงรายงานเหตุการณ์การกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยนักศึกษา เพื่อดำเนินการทางวินัยนักศึกษาต่อไป
 7. การกำกับดูแลเกี่ยวกับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือ
 8. การจัดทำระบบสารสนเทศยาเสพติด Narcotics Information for Province Agency : NISPA
 9. การรณรงค์กำกับดูแลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. การ CMU Digital Monitoring
 11. การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการกำกับดูแลยาเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่ จัดระเบียบสังคม และควบคุมความประพฤตินักศึกษา ประกอบด้วย
  11.1 โครงการรณรงค์และกำกับดูแลเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย และความประพฤตินักศึกษา
  11.2 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เรื่องยาเสพติดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 12. กำกับดูแลและให้คำแนะนำ คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมแก่องค์การนักศึกษา ให้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านวินัยจราจรและหมวกนิรภัย
 13. โครงการส่งเสริมวินัยจราจร รณรงค์หมวกนิรภัย 100% และกิจกรรม “ชาว มช.ขับขี่ปลอดภัย”
 14. การควบคุม ดูแล และจัดหาหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน และราคาถูกแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 15. การจัดหน่ายหมวกนิรภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วินัยนักศึกษา

 1. การจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาและกฎหมายของบ้านเมือง
 2. การรวบรวม ให้คำแนะนำและชี้แจง ดูแลและส่งเสริมให้นักศึกษาให้เข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
 3. การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับงานวินัยนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 4. ให้คำปรึกษาแก่คณะ /วิทยาลัย / ด้านงานต่าง ๆ ถึงขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจำคณะ / คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษากรณีนักศึกษากระทำความผิดวินัยนักศึกษาที่ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และให้คำปรึกษาและแนวทางการสืบสวน สอบสวน เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบที่ครบถ้วน
 5. การประสานกับด้านงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัยนักศึกษา
 6. การสืบหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา สืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษามีข้อกล่าวหาหรือพฤติกรรมว่าได้กระทำผิดวินัยนักศึกษาและรายงานความคืบหน้าแก่มหาวิทยาลัยทราบอย่างทันท่วงที
 7. การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและร่วมเป็นกรรมการสอบสวนในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา
 8. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาของคณะ ส่วนงานต่าง ๆ ที่ได้รายงานผลการสอบสวน แล้วรายงานผลการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาเสนอต่อโดยคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. การติดตามเรื่องราว หารายละเอียดข้อมูลหลักฐานและพยานในการสอบสวน ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. การออกคำสั่งลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษาและแจ้งผลการพิจารณาโทษ การให้ข้อมูล ทำความเข้าใจกับนักศึกษาผู้ถูกลงโทษ ผู้ปกครองของนักศึกษาผู้ถูกลงโทษทางวินัย และด้านงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการแจ้งสิทธิในกระบวนการทางปกครองให้นักศึกษาผู้ถูกลงโทษได้รับทราบ
 11. การตรวจสอบประวัติการศึกษาด้านโทษทางวินัยของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
 12. การตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเซียงใหม่
 13. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษา โดยการจัดโครงการบัณฑิตคุณธรรม อบรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมจิตสาธารณะและการพัฒนาศักยภาพตนเอง
 14. การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองโดยติดต่อประสานงานกับบุคคลและด้านงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาได้รับความถูกต้องเป็นธรรม
 15. การจัดการประชุม สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าให้ด้านการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ทบทวนแนวปฏิบัติการดำเนินงานต่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
 16. การจัดกิจกรรมวินัยสัญจร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ได้รับรู้และตระหนักถึงการกระทำผิดวินัยนักศึกษาและโทษทางวินัยนักศึกษา
 17. การเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษาผู้ถูกลงโทษทางวินัยยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา โดยตรวจสอบเนื้อหาการอุทธรณ์เบื้องต้น ตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาในการยื่นหนังสือ
 18. จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา เพื่อพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของนักศึกษา ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา รายงานมติให้มหาวิทยาลัยรับทราบ และแจ้งมติให้นักศึกษาผู้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ ผู้ปกครองนักศึกษา รวมถึงด้านงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตาม
 19. ประสานงานกองกฎหมาย ในกรณีที่มีนักศึกษาใช้สิทธิในการโต้แย้งการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาทางศาลปกครอง โดยดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน ชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้กองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 20. การจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และตระหนักถึงการกระทำผิดวินัยนักศึกษา และโทษทางวินัยนักศึกษา
 21. การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย
  21.1 โครงการวินัยสัญจร
  21.2 โครงการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  21.3 โครงการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  21.4 โครงการพิจารณาสืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาโทษและอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  21.5 โครงการจัดประชุมสัมมนาการให้ความรู้ด้านวินัยนักศึกษาสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา

ประสานงานราชการทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร

 1. ดูแลการฝึกศึกษาของนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  1.1 รับสมัคร / รับรายงานตัว โดยใช้ระบบสารสนเทศของด้านบัญชาการรักษาดินแดน
  1.2 กำกับดูแลการเข้าฝึกศึกษา
  1.3 กำกับดูแลการเข้าฝึกภาคสนาม
  1.4 การนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา
 2. ประสานงานกับด้านงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้านราชการทหาร
  2.1 การขอผ่อนผันการตรวจเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยื่นคำร้อง, การจัดทำบัญชีรายชื่อ จากวิธีการเดิมเป็นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและลดเวลาการทำงาน
  2.2 การขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ต่างๆ
  2.3 การขอผ่อนผันเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาที่ครบเกณฑ์ต้องเกณฑ์ทหาร
  2.4 เอกสารด้านราชการทหาร
 3. การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านประสานงานราชการทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ประกอบด้วยโครงการอำนวยความสะดวกการขอผ่อนผันคัดเลือกทหารกองประจำการ
  3.1 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคปกติ ชั้นปีที่ 1, 2,3 (ชาย-หญิง)
  3.2 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคปกติ ชั้นปีที่ 4,5 (ชาย-หญิง)
  3.3 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 1, 2,3 (ชาย-หญิง)
  3.4 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 4, 5 (ชาย-หญิง)
  3.5 โครงการเตรียมความพร้อมภาคสนามและทบทวนวินัยนักศึกษาวิชาทหาร
  3.6 ฐานเลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน
  3.7 จัดโครงการ / อบรม / สัมมนา ด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3.8 เป็นผู้แทน / ผู้ประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
  3.9 จัดการประชุม, อบรม, สัมมนา เครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  3.10 เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA ของสำนักงาน ปปส. เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สวัสดิการนักศึกษาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต

 1. การจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุและนักศึกษาเสียชีวิต
 2. บริการ ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมเอกสารของนักศึกษา เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุและได้สำรองเงินจ่าย กับบริษัทประกัน
 3. กำหนดคุณสมบติ และร่วมสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษา ตามปีรอบกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา
 4. การประสานงานกับบริษัทประกันกรณีนักศึกษาทำประกันการเดินทางไปจัดกิจกรรม/ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงประสานงานเรื่องขอหนังสือรับรองการทำประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกัน เพื่อให้นักศึกษายืนยันการฝึกงานจากบริษัทต่างๆ
 5. การสืบหาข้อมูล ประกอบการรายงานมหาวิทยาลัยกรณีนักศึกษาเสียชีวิต
 6. การจัดหาพวงหรีด หรือกระเช้าผลไม้เยี่ยมนักศึกษา กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต เพื่อแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักศึกษา
 7. การ เบิกเงินสมทบช่วยเหลือครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โรค หรือจากสาเหตุอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของครอบครัว เป็นค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพ
 8. การรวบรวมสรุปสถิตนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ/เสียชีวิต/ด้วยโรค เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
 9. การจัดโครงการสวัสดิการให้แก่นักศึกษา ดังนี้
  9.1 โครงการสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบอุบัติเหตุ
  9.2 โครงการสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสียชีวิต

สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเซียงใหม่ด้านงานพิธีการ รัฐพิธี พระราชพิธี

 1. การจัดทำงบประมาณประจำปีของงานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
  1.1 จัดทำคำของบประมาณเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ และกลางปี
  1.2 จัดทำข้อมูลรายงานโครงการการใช้เงินของงานฯ ในระบบ e-mencer ระบบ e-budjet
  1.3 การควบคุมการใช้จ่ายงบดำเนินงานของานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.4 การควบคุมทางบัญชีเงินหมุนเวียน การใช้จ่ายเงินของานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
 2. ขออนุมัตเบิก
  2.1 การงานสารบรรณของงาน
  2.2 การการให้บริการ รับ-ส่งเอกสาร โต้ตอบ จัดส่ง และรวบรวมเอกสาร ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือส่วนงาน
  2.3 เสนอแฟ้มหนังสือส่วนงานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษาต่อผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
  2.4 การแจ้งเวียนและจัดเก็บฐานข้อมูล หนังสือ แนวปฏิบัติ ของงานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
  2.5 โต้ตอบหนังสือราชการภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัยตามข้อสั่งการ
  2.6 ส่งเอกสาร e-document ในระบบ CMU-MIS ให้เจ้าหน้าที่ในงานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
  2.7 การจัดทำฐานข้อมูลเอกสาร หนังสือ ของงานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
  2.8 รับการติดต่อ บริการนักศึกษาและบุคลากรที่มาติดต่องาน
 3. ดำเนินงานพัสดุของงาน
  3.1 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของงานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา พร้อมทั้งขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของงานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษากรณีเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทัน)
  3.1 รายงานขอความเห็นชอบ (9 ข้อ)
  3.2 เหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง
  3.3 เสนอผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ วงเงินไม่เกิน 10,000.-บาท การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งของทุกด้านงานวงเงินเกิน 10,000.-บาทเสนอผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยอนุมัติ
  3.4 ตรวจสอบ การตรวจรับพัสดุ ด้านงานที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ต้องเซ็นชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งในรายงานขอความเห็นชอบ (9 ข้อ)
 4. ดำเนินการด้านครุภัณฑ์
  4.1 การสำรวจ และรายงานครุภัณฑ์ประจำปี และแจ้งชำรุด การจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด
  4.2 จัดทำฐานข้อมูลบัญชีครุภัณฑ์ของงานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
 5. ดำเนินงานด้านบุคคลของงาน
  5.1 สรุปการลาและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) ประจำเดือนส่งงานบริหารทั่วไป
  5.2 จัดทำสถิติฐานข้อมูลวันลาของบุคลากรงานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
  5.3 รวบรวมและจัดเก็บฐานข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำของงานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
 6. ดำเนินงานด้านทุนนักศึกษาช่วยงาน

ส่วนที่ 3 ติดต่อเรา

1.งานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

โทรศัพท์ : 053-943041
Facebook : https://www.facebook.com/DisciplineCMU

2.ควบคุมความประพฤตินักศึกษา ยาเสพติดแอล กอฮอลล์ บุหรี จัดระเบียบสังคม วินัยจราจร

โทรศัพท์ : 053-943041

3.งานวินัยนักศึกษา

โทรศัพท์ : 053-943067

4.งานด้านประสานงานราชการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร

โทรศัพท์ : 053-943041

5.งานสวัสดิการประกันอุบัติเหตุและนักศึกษาเสียชีวิต ส่งเสริมวินัยจราจรและหมวกนิรภัย

โทรศัพท์ : 053-943041
Facebook : https://www.facebook.com/สวัสดิการนักศึกษา-มชประสบอุบัติเหตุ

6.งานด้านสนับสนุนดำเนินงาน

โทรศัพท์ : 053-943041