ส่วนที่ 1 โครงสร้างสายงาน

งานกีฬา Sport Development Services

 1. อาคารสถานที่ อุปกรณ์และ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์
 2. กีฬาเพื่อสุขภาพ
 3. กิจกรรมกีฬานักศึกษา
 4. กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 5. บริหารทั่วไป

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

อาคารสถานที่ อุปกรณ์และ สระว่ายน้ำรุจิวงศ์

 1.  ให้บริการสถานที่ เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงบุคคลทั่วไป และ หน่วยงายภายนอก
 2. ดูแลบำรุงรักษา สถานที่กีฬา และสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกประจำสนามกีฬาต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและพร้อมต่อการให้บริการ
 3. พัฒนาสถานที่กีฬา และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้ตามมารตรฐานของการจัดการแข่งขัน

ด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ

1. ส่งเสริม ให้นักศึกษา และบุคลากรของ มช. และบุคคลทั่วไปให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและหรือ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. กิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมกีฬานักศึกษา

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ กิจกรรม และงบประมาณของฝ่ายกีฬา ส.มช. รวมทั้งชมรมกีฬา ส.มช.
 2. ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมกีฬาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

 1. การเตรียมทีมและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
 2. การรับนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. ให้คำปรึกษานักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาทั้งในด้านการพัฒนาทางด้านการกีฬาวิชาการตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิการต่างๆในมหาวิทยาลัย
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถด้านการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านบริหารทั่วไป

 1. ระบบสารบรรณ
 2. ระบบการเงิน เบิกจ่ายงบประมาณ
 3. ระบบพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

ส่วนที่ 3 ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 053-943057-8 , 053-943062-3

Facebook : http://www.facebook.com/sportscenterCMU