ส่วนที่ 1 โครงสร้างสายงาน

ทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ Scholarship Support and Wellbeing Services

 1. ทุนการศึกษา
 2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 3. สร้างเสริมสุขภาวะ
 4. ประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านทุนการศึกษา

 1. งานฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเรื่องระดมเงินทุนการศึกษา และพิจารณาคัดเลือก รวมทั้ง จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่จัดหาและพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 3. การและจัดให้มี บริการเงินทุนเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนโควตาฯ ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะกรรมการส่ง- จัดให้มีการเปิดรับสมัคร ขอรับเงินทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนการศึกษาทั่วไป การสัมภาษณ์ การตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโควตาฯ และนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา และประกาศผลการพิจารณา คัดเลือกนักเรียนโควตาฯ และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
 4. จัดให้มีพิธีมอบมอบทุนการศึกษาต่าง ๆ
 5. จัดระบบและดำเนินการ รับ-เบิก-จ่าย เงินทุนการศึกษา
 6. ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของทุนการศึกษา และด้านงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. ติดตามดูแลการใช้จ่าย เงินทุนการศึกษาและรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้เจ้าของทุนการศึกษาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยการแสดงความกตัญญูต่อเจ้าของทุนการศึกษาและช่วยทำงานให้สังคม
 9. จัดการประชุม และสัมมนาคณะกรรมการที่ปรึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. จัดทำสรุปรายละเอียดสวัสดิการด้านการเงินทุกปีการศึกษา
 11. จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แยกคณะ)
 12. จัดให้มีกองทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่คิดดอกเบี้ย
 13. การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
 14. จัดกิจกรรมระดมเงินทุนการศึกษา

ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 1. จัดให้มีระบบการผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 2. จัดให้มีระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนเกินและการตรวจสอบ
 3. จัดให้มีการคืนเงินกู้ยืมให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อยกว่าวงเงินที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมหรือนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน
 4. จัดให้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 5. ทำการตรวจสอบรายละเอียดรายการจำนวนเงินที่ธนาคาร กรุงไทยโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและทำรายละเอียดรายการจำนวนเงินของนักศึกษาต่อคน แจ้งกองคลังเพื่อโอนเงินเข้าเป็นเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 6. รับแจ้งปัญหาและติดตามเงินกู้ยืมที่ยังไม่เข้าบัญชีของนักศึกษา
 7. ประสานงานกับด้านงานที่เกี่ยวข้องเช่น คณะ ธนาคาร สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 8. รายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินเป็นประจำทุกสิ้นปีการศึกษา
 9. รายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษากรณีนักศึกษาลาออก พ้นสภาพหรือเสียชีวิต
 10. บริการอำนวยความสะดวก แก่นักศึกษากู้ยืมเงิน กรณีต้องการรับรอง เปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษา
 11. บริการอำนวยความสะดวกให้การรับรองแก่นักศึกษากู้ยืมเงินกรณีนักศึกษาขอผ่อนผันชำระเงินเนื่องจากศึกษาต่อ
 12. ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณเงินบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 13. จัดการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
 14. จัดให้มีระบบจัดเก็บเอกสารและระบบข้อมูลรวมทั้งสรุปข้อมูลประจำปี
 15. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการจิตอาสาสำหรับนักศึกษาที่กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในส่วนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย)

ด้านสร้างเสริมสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาวะ

 1. งานด้านอาหารปลอดภัย
 2. งานด้านการจัดการขยะ
 3. งานด้านการรับบริจาคโลหิต
 4. งานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
 5. การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
 6. ตามแผนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
 7. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. การประสานงานการใช้สิทธิบริการอนามัยนักศึกษา
 9. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. งานจัดการอาสาสมัคร (อาสาสมัครด้านการจัดการขยะ และ อาสาสมัครด้านการบริจาคโลหิต)
 11. บริหารงานและดำเนินงานโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย
 12. บริการด้านประกันภัยอุบัติเหตุ ประสานงานให้ความช่วยเหลือ บริการด้านข้อมูลการเบิกค่าสินไหมทดแทน/เงินสมทบ กรณีนักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือกรณีนักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ด้านประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. วางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
 3. ควบคุมดูแลด้านงบประมาณและรายงานสถานะกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ประสานงานการประชุมและการจัดสัมมนา ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. บริหารงานและดำเนินงานโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ 3 ติดต่อเรา

นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 (ซอยข้างไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1.งานทุนการศึกษา

โทรศัพท์ : 053-943032

2.งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โทรศัพท์ : 053-941360

3.งานสร้างเสริมสุขภาวะ

โทรศัพท์ : 053-943047

4.ประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-943045

Website : http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/sclmenu

Facebook : https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU/