นางสาวรุ่งทิวา ไชยชมภู
หัวหน้างานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
โทรศัพท์ : 053-943049
Email : rungtiwa.c@cmu.ac.th

นางสาวกนกนพ สมัครเกษตรการ
รับผิดชอบ : บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โทรศัพท์ : 053-943051
Email : kanoknop.s@cmu.ac.th

นายเกียรติศักดิ์ หลิมสกุล
รับผิดชอบ : บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โทรศัพท์ : 053-943051
Email : kiattisak.lim@cmu.ac.th

นางสาวจีรนันท์ ขันอ้าย
รับผิดชอบ : บริการทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-943051
Email : jeeranant.n@cmu.ac.th

นางสาวชุณห์พิมาณ พวงสอาด
รับผิดชอบ : บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โทรศัพท์ : 053-943044
Email : kannika.poungsa@cmu.ac.th

นางสาวธันย์ชนก วังคำสาย
รับผิดชอบ : บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โทรศัพท์ : 053-943044
Email : thanchanok.w@cmu.ac.th

นางนฤมล วาณิชย์วิริยะกุล
รับผิดชอบ : บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
โทรศัพท์ : 053-943051
Email : naruemon.n@cmu.ac.th

นางสาวพนิดา พอจิต
รับผิดชอบ : บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โทรศัพท์ : 053-943051
Email : panida.promma@cmu.ac.th

นางสาวภัทร์ปรียา ตันกลาง
รับผิดชอบ : บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการเรียนรู้และ
ออทิสติกและกลุ่มอื่น ๆ
โทรศัพท์ : 053-943044
Email : natnaree.k@cmu.ac.th

นายยอดทิเบต ธรรมสุภาพร
รับผิดชอบ : บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โทรศัพท์ : 053-943051
Email : yodtibet.th@cmu.ac.th

นางอาทิตยา บุญมาก
รับผิดชอบ : บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการเห็น
โทรศัพท์ : 053-943044
Email : atittaya.bunmak@cmu.ac.th