นางสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว
โทรศัพท์ : 053-943043
Email : sutthinee.c@cmu.ac.th

นางกานดาพันธุ์ คำแสน
รับผิดชอบ : พัฒนานักศึกษาสู่สากล ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โทรศัพท์ : 0-53943034
Email : kandaphan.w@cmu.ac.th

นางสาวจุฑาพร พิชัยพันธุ์
รับผิดชอบ : พัฒนานักศึกษาสู่สากล ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โทรศัพท์ : 053-943034
Email : chuthaporn.p@cmu.ac.th

นางณัฐกฤตา วีระสมิทธ์
รับผิดชอบ :
ประเมินและให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา
โทรศัพท์ : 053-943054
Email : natthakritta.w@cmu.ac.th

นางนวลพรรณ มณีจันทร์
รับผิดชอบ : ประเมินและให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา
โทรศัพท์ :053-943043
Email : nuanphan.n@cmu.ac.th

นางสาวภาวิณี พิเคราะห์งาน
รับผิดชอบ : ส่งเสริมการมีงานทำ
โทรศัพท์ : 053-943042
Email : pavinee.p@cmu.ac.th