นายปรีดา พุทธวงศ์
หัวหน้างานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943065
Email : preeda.p@cmu.ac.th

นางสาวจารุรินทร์ ธีตรานนท์
รับผิดชอบ : สนับสนุนการดำเนินงาน
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : charurin.t@cmu.ac.th

นางสาวณฑริกา วงค์ฉายา
รับผิดชอบ : กำกับดูแลยาเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่
จัดระเบียบสังคม และควบคุมความประพฤตินักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : natarika.wong@cmu.ac.th

นางสาวทัศนีวัลย์ จันทะกูล
รับผิดชอบ : สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : thatsaneewan.c@cmu.ac.th

นางทิวาพร คำป่าแลว
รับผิดชอบ : สวัสดิการประกันอุบัติเหตุและนักศึกษาเสียชีวิต
ส่งเสริมวินัยจราจรและหมวกนิรภัย
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : tiwaporn.an@cmu.ac.th

นายฤทธิรงค์ จันทร์มีศิลป์
รับผิดชอบ : ประสานงานราชการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : rittirong.j@cmu.ac.th

นายสมชาย วาณิชประดิษฐ์
รับผิดชอบ : วินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943067
Email : somchai.vani@cmu.ac.th