นายณฐรัช ทองเจิม
หัวหน้างานกีฬา
โทรศัพท์ : 053-941355
Email : natarach.th@cmu.ac.th

สำนักงาน

นางภาณุมาศ สิงห์ทองวรรณ
รับผิดชอบ :
กิจกรรมนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943062
Email : phanumas.k@cmu.ac.th

นางปรานี อุปเพ็ชร
รับผิดชอบ : บริหารทั่วไป การเงิน /
พัสดุ
โทรศัพท์ : 053-943057
Email : pranee.u@cmu.ac.th

นายนิคม ชัยชาญ
รับผิดชอบ : การขอใช้สถานที่ /
กีฬาเพื่อสุขภาพ
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : nikom.chai@cmu.ac.th

นายษฐา รัตนนุสรณ์สกุล
รับผิดชอบ : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ /
โครงการรับนักกีฬา
โทรศัพท์ : 053-943063
Email : satha.r@cmu.ac.th

นายกฤษณะ โคววนิช
รับผิดชอบ : ด้านการดูแลรักษาสถานที่
/ ยืมอุปกรณ์กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : kitsana.k@cmu.ac.th

นายถิรพัฒน์ เมืองใจ
รับผิดชอบ : ดูแลการใช้สระว่ายน้ำ /
กีฬาเพื่อสุขภาพ
โทรศัพท์ : 053-943063
Email : tirapat.m@cmu.ac.th

นางวรัญญา รุ่งเรืองวงศ์
รับผิดชอบ : งานด้านพัสดุ
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : varunya.ro@cmu.ac.th

นายธันยวีร์ ไชยา
รับผิดชอบ : สารบรรณ
โทรศัพท์ : 053-943057
Email : tanyavee.c@cmu.ac.th

ฝ่ายช่างและสถานที่

นายสามารถ จันทร์พะเนาว์
รับผิดชอบ : ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : samart.c@cmu.ac.th

นายปริญญา รังสิยานนท์
รับผิดชอบ : ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943057
Email : parinya.r@cmu.ac.th

นายจันทร์แก้ว ศรีบุญเรือง
รับผิดชอบ : ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : chankaeo.s@cmu.ac.th

นายไพศาล คำสร้อย
รับผิดชอบ : ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943057
Email : phaisan.k@cmu.ac.th

นายอนันต์ จันทุมมา
รับผิดชอบ : ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : anan.j@cmu.ac.th

นายดำรง ยอดทองเลิศ
รับผิดชอบ : ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : damrong.y@cmu.ac.th

นายศักดิ์สิทธิ์ สุขโน
รับผิดชอบ : ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : saksit.s@cmu.ac.th

นายวีระศักดิ์ เทพประสิทธิ์
รับผิดชอบ : ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : verasak.t@cmu.ac.th

สระว่ายน้ำรุจิวงศ์

นายอลงกต จอมมาวรรณ
รับผิดชอบ : ดูแลความปลอดภัย
ภายในสระว่ายน้ำ
โทรศัพท์ : 053-943050
Email : alongkot.j@cmu.ac.th

นายศุภณัฐ คุณยศยิ่ง
รับผิดชอบ : ดูแลความปลอดภัย
ภายในสระว่ายน้ำ
โทรศัพท์ : 053-943050
Email : supanut.k@cmu.ac.th

นางสาวณัฐรินีย์ พัฒนสินทร์
รับผิดชอบ : บริการทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-943050
Email : suparat.s@cmu.ac.th

นายวิศาล ใบแสด
รับผิดชอบ : ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943050
Email : wisan.b@cmu.ac.th