นายอัฏฐพล เขื่อนคำ
หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ
โทรศัพท์ : 053-943068
Email : auttapol.k@cmu.ac.th

นางสาวสุพัตรา สุรินทรามนต์
รับผิดชอบ : หน่วยทุนการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943037
Email : supattra.s@cmu.ac.th

นายณัฐพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์
รับผิดชอบ : หน่วยทุนการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943032
Email :

นางสาวณัฐพร แก้วพิมล
รับผิดชอบ : หน่วยทุนการศึกษาและหน่วยประสานงาน
คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-943045
Email : Wayupak.W@cmu.ac.th

นางสาวศิรินารถ หาญจริง
รับผิดชอบ : หน่วยประสานงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-941360
Email : sirinath.ha@cmu.ac.th

นางสาวเกวลี สิทธิยะ
รับผิดชอบ : หน่วยประสานงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-941360
Email : kewalee.s@cmu.ac.th

นางสาวชิตาพัณณ์ แปงตำ
รับผิดชอบ : หน่วยสร้างเสริมสุขภาวะ
โทรศัพท์ : 053-943047
Email : chitaphan.p@cmu.ac.th

นายเอกชัย ใจพรม
รับผิดชอบ : หน่วยสร้างเสริมสุขภาวะ
โทรศัพท์ : 053-943047
Email : ekachai.jaiprom@cmu.ac.th