นายสุเมธ สารศรี
หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต
โทรศัพท์ : 053-943035
Email : sumet.sa@cmu.ac.th

นายวายุภักดิ์ วัชรศิริเสรีกุล
รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-943064
Email : wayupak.w@cmu.ac.th

นายกีรติ กรุงศรี
รับผิดชอบ : สภานักศึกษาฯ ชมรมนักศึกษาจังหวัด
โทรศัพท์ : 053-943061
Email : keerati.k@cmu.ac.th

นางสาวเจษฎาพร สิงห์พรหม
รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ฯ
โทรศัพท์ : 053-943064
Email : chatsadaporn.s@cmu.ac.th

–ว่าง–
รับผิดชอบ : ฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 053943061

นายโกวิทย์ เขื่อนคำ
รับผิดชอบ : การเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณ
โทรศัพท์ : 053-943060
Email : kovit.k@cmu.ac.th

นายสอาด ทาสุทะ
รับผิดชอบ : สารบรรณ และอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 053-943040
Email : saard.t@cmu.ac.th

นายประทีป ดอนปัน
รับผิดชอบ : งานสถานที่และงานช่าง
โทรศัพท์ : 053-943040
Email : pratip.d@cmu.ac.th

นางสาวธมลวรรณ คละตัน
รับผิดชอบ การเงินและพัสดุ
โทรศัพท์ : 053-943060
Email : tamonwan.k@cmu.ac.th

นายวรวรรณ ธำรงวนาลัย
รับผิดชอบ : สถานที่และการยืมคืนอุปกรณ์
โทรศัพท์ : 053-943040
Email : worawan.th@cmu.ac.th

นายนิพนธ์ จิตรเปรม
รับผิดชอบ : สถานที่และการยืมคืนอุปกรณ์
โทรศัพท์ : 053-943040
Email : niphon.c@cmu.ac.th

–ว่าง–
รับผิดชอบ : ฝ่ายอาสาและบำเพ็ญประโยชน์
โทรศัพท์ : 053-943061