ส่วนที่ 1 โครงสร้างสายงาน

ส่วนที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา

 1. สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. ฝ่ายวิชาการ
 4. ฝ่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์
 5. ฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
 6. ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
 7. กิจกรรมจิตอาสาและงานด้าน USR

บริการสนับสนุนองค์การนักศึกษา

 1. ธุรการและงานสารบัญ
 2. การเงิน พัสดุและเบิกจ่ายงบประมาณ
 3. งานอาคารสถานที่
 4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และงานช่าง

งานพัฒนาทักษะชีวิต Life Skills Development

 1. จัดวางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรนักศึกษาที่สังกัดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา เป็นประจำทุกปี
 3. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในการทำกิจกรรมด้านต่างๆ
 4. ดูแลและให้ความช่วยเหลือการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัย
 5. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมกีฬา ให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณเงินรายได้และที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดสรรทำคำขอตั้งงบประมาณ, การติดตามควบคุม ดูแล การใช้งบประมาณ, การตรวจสอบและรายงานการใช้งบประมาณ
 6. จัดให้มีการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และฝึกอบรมในหัวข้อที่เอื้อและส่งเสริมการทำกิจกรรมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
 7. จัดอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา
 8. จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
 9. ดูแลกิจกรรมนักศึกษาด้านอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
 10. ประสานงานกับบุคคล องค์กร หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมที่นักศึกษามีสวนร่วม
 11. จัดวางระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการให้บริการอาคารกิจกรรมนักศึกษา ห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องอาหาร และลานกิจกรรมเอนกประสงค์
 12. ดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย ตลอดจนรักษา ซ่อมบำรุง อาคารกิจกรรมนักศึกษา พัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ของหน่วยงาน
 13. จัดเก็บข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งในส่วนของหน่วยงานและองค์กรนักศึกษา ต่างๆ
 14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ 3 ติดต่อเรา