ส่วนที่ 1 โครงสร้างสายงาน

งานบริหารทั่วไป General Administration

 1. สารบรรณและเลขานุการ
 2. บุคคล
 3. การเงินและงบประมาณ
 4. พัสดุ ครุภัณฑ์
 5. บริการยานพาหนะ
 6. สื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี
 7. ด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารทั่วไป General Administration

 1. สารบรรณและเลขานุการ การดำเนินงานบริหารจัดการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณเอกสาร และเอกสารออนไลน์
 2. เลขานุการ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 3. ด้านบุคคล ดูแลด้านบริการและสวัสดิการของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
 4. การเงินและงบประมาณ บริการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ
 5. พัสดุ ครุภัณฑ์ บริการและดำเนินการงานจัดซื้อจัดจ้างของกองพัฒนานักศึกษา
 6. บริการยานพาหนะ การให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการใช้ยานพาหนะจัดบริการรถยนต์รับส่งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
 7. สื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี การให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนงให้กับกองพัฒนานักศึกษา
 8. ด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองพัฒนานักศึกษา

ส่วนที่ 3 ติดต่อเรา