ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืม ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561

1.รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

2.รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.)  รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

ประกาศ

 1.  ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 2. ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.)  ประจำภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผู้กู้ กยศ. รายใหม่

 • แผ่นพับ กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2561

 • กยศ.มช.008 ใบบันทึกข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่

 • กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่

 • กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว

 • กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของ อ.ที่ปรึกษา

 • กยศ.104 แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา

 • ขอความอนุเคราะห์ลงลายมือชื่อรับรองผู้ค้ำประกันในสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 • ขั้นตอนการพิมพ์สัญญา กยศ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 • ตัวอย่างเอกสารประกอบการทำสัญญา กยศ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (ผู้กู้ฯ กยศ.รายใหม่)

ผู้กู้ กยศ. รายเก่า

 • แผ่นพับ กยศ.รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561

 • กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กลุ่ม กยศ.รายเก่า

 • กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้

 • กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของ อ.ที่ปรึกษา

 • กยศ.104 แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา

 • กยศ.มช.019 ภาพถ่ายที่อยู่อาศัย

 • รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ผู้กู้ กยศ. เกินหลักสูตร

 • กยศ.มช.017 ใบสรุปเอกสารที่ใช้แนบแบบคำขอ กู้เกินหลักสูตร

 • กยศ.มช.013 กู้เกินหลักสูตร

 • มช.19 คำขอทั่วไป(ขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร)

 • กยศ.มช.018 หนังสือรับรองขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร

 • กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร

 • กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้

 • กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

 • กยศ.104 แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัย

 • กยศ.มช.019 ภาพถ่ายที่อยู่อาศัย

ผู้กู้ กรอ. รายใหม่

 • แผ่นพับ กรอ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2561

 • กรอ.มช.008 ใบบันทึกข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กรอ.รายใหม่

 • กรอ. (กยศ.101) แบบคำขอกู้ยืมเงิน กลุ่ม กรอ. รายใหม่

 • กรอ. (กยศ.102) หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้

 • กรอ. (กยศ.103) หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

 • กรอ. (กยศ.104) แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัย

 • ขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองลายมือชื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.)

 • รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (ผู้กู้ฯ กรอ.รายใหม่)

 • ขั้นตอนการพิมพ์สัญญา กรอ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 • ตัวอย่างเอกสารประกอบการทำสัญญา กรอ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้กู้ กรอ. รายเก่า

 • แผ่นพับ กรอ.รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561

 • กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กลุ่ม กรอ.รายเก่า

 • กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ กรอ. รายเก่า

 • กรอ. (กยศ.103) หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

 • กรอ. (กยศ.104) แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัย

 • กยศ.มช.019 ภาพถ่ายที่อยู่อาศัย

 • รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.)  รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

เอกสารลงนามล่วงหน้า

แบบฟอร์มอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะที่สังกัด หรือ งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา

ติดต่อ กยศ./กรอ. มช.โทรศัพท์ 0-5394-1360

e-mail : scholarshipscmu@gmail.com