ประกาศ

  1. ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 (กยศ.รายเก่า)
  2. ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 (กรอ.รายเก่า)
  3. ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 (กยศ.รายใหม่)
  4. ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 (กรอ.รายใหม่)
  5. ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง การกู้ยืมสำหรับหลักสูตรที่มีการเรียน การสอนโดยนับภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาหลัก  ประจำปีการศึกษา 2560
  6. ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณากิจกรรม และชั่วโมงจิตอาสาเพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ

ผู้กู้ กยศ. รายใหม่

ผู้กู้ กรอ. รายใหม่

เอกสารลงนามล่วงหน้า

แบบฟอร์มอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะที่สังกัด หรือ งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา

ติดต่อ กยศ./กรอ. มช.โทรศัพท์ 0-5394-1360

e-mail : scholarshipscmu@gmail.com

loan02-1