งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ

ภาระหน้าที่และงานที่รับผิดชอบงานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมถึงงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการทุกคน

  • สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ (โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
  • บริการสอนเสริม
  • บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา
  • บริการให้ยืมเครื่องบันทึกเสียง MP3
  • บริการถอดความจาก MP3 พิมพ์พร้อม Print
  • บริการหอพักนักศึกษาที่เอื้อต่อข้อจำกัดของผู้พิการ
  • บริการวางแผนการลงทะเบียน การเพิ่มและถอนกระบวนวิชา
  • บริการให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน
  • ประสานงานเรื่องขยายเวลาสอบ
  • จัดทำหนังสือแจ้งอาจารย์ทุกกระบวนวิชาที่นักศึกษาพิการเรียนร่วม
  • จัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
 1. บริการสนับสนุนเฉพาะทาง

    2.1 สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
 • ประสานงานเรื่องการปรับสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เช่น ทางลาด ห้องน้ำผู้พิการ ที่จอดรถผู้พิการ ราวจับ ห้องพัก ห้องอ่านหนังสือ
 • ประสานงานการจัดห้องเรียนให้อยู่ชั้น 1 เพื่อนักศึกษาใช้เก้าอี้รถเข็นหรือเครื่องช่วยเดิน
 • ประสานงานและให้คำแนะนำเรื่องการยกวีลแชร์ที่ถูกวิธีให้กับผู้เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานจัดทำ ปรับเปลี่ยน และซ่อมแซมขาเทียม
 • บริการให้ยืมเมาส์แบบพิเศษ (Trackball) สำหรับนักศึกษาที่มีข้อจำกัดด้านการใช้มือ
 • บริการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เก้าอี้รถเข็น เครื่องช่วยเดิน เก้าอี้อาบน้ำ เก้าอี้สุขภัณฑ์ ไม้ค้ำยัน รองเท้าแบบพิเศษ โต๊ะปรับระดับ
 • ปรับแต่งและประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการจำเป็นรายบุคคล เช่น ที่พักเท้าสำหรับนักศึกษาที่มีลักษณะตัวเล็กกว่าปกติ ลูกเทนนิสรองขาเครื่องช่วยเดิน
2.2 สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก / หูตึง)
 • บริการล่ามภาษามือ
 • บริการยืมกล้องวีดีทัศน์
 • ประสานงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟัง
 • ประสานงานเข้ารับการตรวจการได้ยิน
 • ประสานงานเทียบแทนกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของผู้พิการ
    2.3 สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ตาบอด/ ตาเลือนราง)
 • บริการนำทาง
 • บริการอ่านข้อสอบ
 • บริการขยายตัวอักษรขนาดใหญ่
 • บริการคอมพิวเตอร์ PC ที่ลงโปรแกรม JAWS และ ZOOM TEXT
 • บริการพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนพร้อมแปลงเป็นอักษรเบรลล์และPrint เบรลล์
 • บริการอ่านบันทึกหนังสือเสียงลง MP3
 • บริการผลิตสื่อประกอบการเรียน เช่น ภาพนูนเพื่อให้สัมผัส
 • บริการให้ยืมหนังสือเสียงระบบเดซี จำนวน 1,400 เรื่อง
 • บริการจัดหาและเปลี่ยนอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ไม้เท้าขาว แว่นตา แว่นขยาย
 • บริการ Braille Printer รุ่น Express 150 (เครื่อง Print อักษรเบรลล์)
 • บริการ Braille Printer รุ่น Tiger ELITE 150 (เครื่องพิมพ์นูนระบบคอมพิวเตอร์)
 • บริการให้ยืม Braille Display (เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์)
 • บริการให้ยืมเครื่องขยายภาพและตัวอักษรแบบพกพา (CCTV)
 • บริการเครื่องขยายภาพและตัวอักษรแบบตั้งโต๊ะ (CCTV)
 • บริการให้ยืมเครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ มีแป้นอักษรเบรลล์และเสียงสังเคราะห์
 • บริการให้ยืมเครื่องบันทึกและเล่นสื่อเสียงระบบเดซี่
 • บริการให้ยืมกระดานและดินสอเขียนเบรลล์ (Slate and Stylus)
 • บริการออกแบบและกำหนดอักษรเบรลล์แทนสัญลักษณ์เฉพาะในบางกระบวนวิชา เช่น Phonetic ภาษาบาลี และคณิตศาสตร์
 • การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M Orientation and Mobility Training)  
     
    2.4 บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาออทิสติกศักยภาพสูง
 • ประสานงานเข้าพบนักจิตวิทยา และจิตแพทย์
 • ประสานงานจัดหาครูประกบ
 • ประสานงานเข้ารับการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 • บริการพบปะพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวประจำวัน
 • ประสานงานนักสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคม การปรับตัว พฤติกรรมและอารมณ์ของบุคคลออทิสติก เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด Social Story และ การใช้ออกซิเจนแรงดันสูง (HBO: Hyperbaric Oxygen Therapy) เป็นต้น

01-brochure-disable_page_1 02-brochure-autism_page_1 02-brochure-autism_page_2 03-brochure-deaf_page_1 03-brochure-deaf_page_2 04-brochure-blind_page_1 04-brochure-blind_page_2