งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ

สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี

บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ

งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์/โทรสาร 053-943044


 

สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ตาบอด/ ตาเลือนราง)

 • 1. บริการคอมพิวเตอร์ PC ที่ลงโปรแกรม JAWS (มีเสียงอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์) และ ZOOM TEXT (ขยายอักษรให้ใหญ่ขึ้นสำหรับคนสายตาเลือนราง)
 • 2. บริการ Scanner เพื่อแปลง TEXT ภาษาอังกฤษเป็น WORD เพื่อนำไปแปลงเป็นอักษรเบรลล์อีกครั้ง (สามารถทำได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • 3. บริการกระดาษเบรลล์ (กระดาษสำหรับ Print อักษรเบรลล์)
 • 4. บริการพิมพ์เอกสารประกอบการเรียน พร้อมแปลงเป็นอักษรเบรลล์และ Print เบรลล์
 • 5. บริการอ่านบันทึกหนังสือเสียงลง MP3 พร้อมบันทึกลง CD
 • 6. บริการขยายตัวอักษร
 • 7. บริการให้ยืมเครื่องบันทึกเสียง MP3
 • 8. บริการอ่านข้อสอบ
 • 9. บริการผลิตสื่อประกอบการเรียน เช่น ภาพนูนเพื่อให้สัมผัส
 • 10. บริการให้ยืมหนังสือเสียงระบบเดซี จำนวน 1,400 เรื่อง
 • 11. บริการประสานงานเปลี่ยนอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ไม้เท้าขาว
 • 12. บริการนำทาง
 • 13. บริการ Braille Printer รุ่น Express 150 (เครื่อง Print อักษรเบรลล์)
 • 14. บริการ Braille Printer รุ่น Tiger ELITE 150 (เครื่องพิมพ์นูนระบบคอมพิวเตอร์)
 • 15. บริการเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ (Braille Display)
 • 16. เครื่องขยายภาพและตัวอักษรแบบพกพา (CCTV)
 • 17. เครื่องขยายภาพและตัวอักษรแบบตั้งโต๊ะ (CCTV)
 • 18. เครื่องเจาะกระดาษเพื่อเย็บหนังสือเบรลล์
 • 19. เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ ที่มีแป้นแสดงผลอักษรเบรลล์และเสียงสังเคราะห์
 • 20. เครื่องบันทึกและเล่นสื่อเสียงระบบเดซี่
 • 21. บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา
 • 22. บริการให้ยืมพจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ (Talking Dictionary)
 • 23. บริการให้ยืมกระดานและดินสอเขียนเบรลล์ (Slate and Stylus)
 • 24. บริการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ไม้เท้าขาว
 • 25. บริการสอนเสริมในบางวิชาที่มีความจำเป็น (โดยอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้น ๆ อาจารย์พิเศษ นักศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี และปริญญาโท)
 • 26. บริการคำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน

 

สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก / หูตึง)

 • 1. บริการล่ามภาษามือ เพื่อบริการแปลคำบรรยายของผู้สอนในทุกชั่วโมงเรียน
 • 2. บริการให้ยืมเครื่องบันทึกเสียง MP3
 • 3. บริการถอดความจาก MP3 พิมพ์พร้อม Print
 • 4. ให้บริการยืมกล้องวีดีโอเพี่อใช้บันทึกภาพภาษามือที่ล่ามแปลจากเอกสารและการบรรยายในชั้นเรียน
 • 5. บริการสอนเสริมในบางวิชาที่มีความจำเป็น (โดยอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้น ๆ อาจารย์พิเศษ ล่ามภาษามือจากงานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ นักศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี และปริญญาโท)
 • 6. บริการคอมพิวเตอร์ PC
 • 7. บริการให้ยืมพจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ (Talking Dictionary)
 • 8. บริการคำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน

 

สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

 • 1. ประสานงานเรื่องการปรับสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เช่น ทางลาด ทางเข้าห้องน้ำ บริเวณตึกเรียน รวมถึงหอพักนักศึกษา
 • 2. ประสานงานเรื่องการจัดห้องเรียนให้อยู่ชั้น 1 ของตึกเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สามารถเข้าไปเรียนได้โดยไม่ต้องอาศัยเพื่อนยกขึ้นบันได
 • 3. ช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในช่วงระยะเวลาการสอบ
 • 4. บริการให้ยืมเครื่องบันทึกเสียง MP3
 • 5. บริการถอดความจาก MP3 พิมพ์พร้อม Print
 • 6. บริการสอนเสริมในบางวิชาที่มีความจำเป็น (โดยอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้น ๆ อาจารย์พิเศษ นักศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี และปริญญาโท)
 • 7. บริการคอมพิวเตอร์ PC
 • 8. บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
 • 9. บริการให้ยืมเมาส์สำหรับนักศึกษาที่บกพร่องทางร่างกาย (Trackball)
 • 10. บริการให้ยืมพจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ (Talking Dictionary)
 • 11. บริการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เก้าอี้รถเข็น อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) เก้าอี้อาบน้ำ เก้าอี้สุขภัณฑ์
 • 12. ประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการจำเป็นรายบุคคล เช่น ที่พักเท้าสำหรับนักศึกษาที่มีลักษณะตัวเล็กกว่าปกติ
 • 13. บริการคำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน

 

สำหรับนักศึกษาออทิสติกศักยภาพสูง

 • 1. บริการให้ยืมเครื่องบันทึกเสียง MP3
 • 2. บริการถอดความจาก MP3 พิมพ์พร้อม Print
 • 3. บริการสอนเสริมในบางวิชาที่มีความจำเป็น (โดยอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้น ๆ อาจารย์พิเศษ นักศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี และปริญญาโท)
 • 4. บริการคอมพิวเตอร์ PC
 • 5. บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
 • 6. บริการคำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน

 

โครงการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ
โครงการจัดทำคู่มือนักศึกษาพิการ
โครงการการให้ความช่วยเหลือด้านสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก (รถไฟฟ้า ลานจอดรถ)
โครงการสนับสนุนอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
โครงการบริการถอดความและจดบันทึกคำบรรยายกระบวนวิชาสำหรับนักศึกษาพิการ
โครงการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาพิการ (5 ครั้ง)
โครงการประชุมดำเนินงานบริการการศึกษาพิเศษ
โครงการส่งโปสการ์ดกำลังใจให้ตำรวจทหารไทยผู้กล้า
โครงการเชื่อมสัมพันธ์อาสาสมัคร: นักศึกษาพิการ
โครงการนำเสนอผลงานศิลปะของนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการจัดทำวารสารการศึกษาพิเศษ
โครงการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ
โครงการอบรมภาษามือเบื้องต้น
โครงการชมงานศิลปะ พบปะศิลปิน
โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใส่ใจผู้พิการ
โครงการ มช.-โรงเรียนต้นน้ำ: การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมนักเรียนพิการ
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการ
1. กิจกรรม ‘เตรียมระบบ’ ให้ความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาพิการ
2. กิจกรรม ‘เตรียมตัว’ ให้พร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพิการ
แผนงาน Precollege Program
1. เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
2. โครงการ O&M
โครงการเตรียมความพร้อมคำศัพท์ภาษามือ
โครงการสืบสานประเพณี ลูกจ๊างปิ๊กบ้านสระเกล้าดำหัวคุณครูโฮงเฮียนเดิมดำหัว
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ
โครงการแนะแนวสัญจร เรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนพิการ
โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ
โครงการประชุมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักศึกษาพิการ(IEP)
โครงการทดสอบจิตวิทยาของนักศึกษาพิการ
โครงการ Note Taker
โครงการจิตอาสาช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

01-brochure-disable_page_1 02-brochure-autism_page_1 02-brochure-autism_page_2 03-brochure-deaf_page_1 03-brochure-deaf_page_2 04-brochure-blind_page_1 04-brochure-blind_page_2