General News View all

0

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  APSSA  ครั้งที่ 15 “The 15th  APSSA International Conference 2016”  วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มช. ระดมพลังผู้บริหาร บุคลากร…More

0

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดประชุม “The 15 APSSA International Conference 2016” ฝ่าย Student Forum และนักศึกษาช่วยงาน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา…More

0

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานการจัดประชุม “The 15 APSSA International Conference 2016” ฝ่ายพิจารณาบทความวิชาการ และ ฝ่ายพิธีการ วันอังคารที่ 26 เมษายน…More

0

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ รองศาสตราจารย์ นพ. รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา และ ผอ. ศรีสุดา ศรีบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มช. เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ที่เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา วันที่ 10 มีนาคม…More